Hej kompisar!

Idag undrar jag hur ni gör när ni lyssnar på en föreläsare som inte pratar ert modersmål, antecknar ni på svenska eller på det språket? Jag har gjort lite blandat och nu renskrev jag det på svenska. Vissa ord var jag osäker på så då var det bra med en översättning men å andra sidan kanske det inte hjälper mig att få flyt i engelskan? Det är trots minst 10 år sedan jag läste engelska regelbundet så flyt behöver jag verkligen få upp!

Vi har börjat med den internationella miljörätten och föreläsare är miljörättsprofessor Rose-Mary Rayfuse från Australien. Vi har haft en introduktion, pratat om globala miljömässiga utmaningar, hur den internationella miljörätten har utvecklats, vilka internationella organ och icke-statliga aktörer som finns, vilka rättskällor som man använder sig av och vilka generella principer som gäller inom miljörätt.

Det som är intressant med miljörätt är att den startade som en för varje nation enskild fråga och växte till en global angelägenhet. Alla stater har rättsligt ansvar gentemot varandra. När man ser det så är det inte möjligt att läsa miljörätt ur något annat perspektiv än internationellt, den internationella rätten rinner ner till EU-rätt och den rinner ner till svensk rätt. Vi kommer att behandla alla nivåerna av miljörätt. Betyget grundas på två muntliga gruppredovisningar, seminarier och en enskild uppsats. På engelska. Of course…

Generella miljörättsprinciper

a. Sovereignty over natural resources
Suveränitet över naturresurserna

b. Duty not to cause transboundary harm
Plikt att inte orsaka gränsöverskridande skada

c. Duty to co-operate
Skyldighet att samarbeta

d. Principle of prevention
Principen om förebyggande

e. Sustainable development
Hållbar utveckling

f. The precautionary principle
Försiktighetsprincipen

g. The polluter pays principle
Principen att förorenaren betalar

h. Common but differentiated responsibility
Gemensamt men differentierat ansvar

i. Duty to notify and consult
Skyldighet att underrätta och rådgöra

j. Principle of prior informed consent
Principen om förhandsgodkännande

k. Duty to acsess environmental impacts
Skyldighet att bedöma miljökonsekvenser

l. Intergenerational equity
Rättvisa mellan generationerna

m. Common heritage of mankind
Mänsklighetens gemensamma arv

n. Common concern of humankind
Gemensam angelägenhet för mänskligheten

o. Principle of subsisdarity
Subsidiaritetsprincipen

Annonser