Idag har jag varit i Lund på en introduktion i ett kommande grupparbete. Vi är fyra stycken som ska göra en redovisning på 45 min om nödvärn. Det ska bli intressant att fördjupa sig i vad ”påbörjat och överhängande brottsangrepp” verkligen betyder, var gränserna går och hur mycket våld som är försvarligt att använda i nödvärn. Det blir att läsa artiklar, förarbeten till lagen och rättsfall för att kunna analysera det.

Brottsbalken 24 kap

 1§ En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

Annonser